Узинська громада

Київська область, Білоцерківський район, місто Узин

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту « Програми соціально-економічного та культурного розвитку Узинської міської територіальної громади на 2022 -2024 роки»

Дата: 23.09.2021 14:01
Кількість переглядів: 40

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

проєкту  « Програми соціально-економічного та культурного розвитку Узинської міської  територіальної громади на 2022 -2024 роки»

1. Замовник

Виконавчий комітет Узинської міської ради, вул. Незалежності 16/1, м.Узин, Білоцерківський район 09161, ekonom_uzyn@ukr.net, (0456)32-14-37.

2. Характеристика документа державного планування

Вид документа державного планування

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Узинської міської  територіальної громади на 2022 -2024 роки (далі - Програма) є документом державного планування місцевого рівня та, відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», підлягає проведенню стратегічної екологічної оцінки (далі - СЕО).

Основні цілі документа державного планування є комплексне використання природного, економічного та людського потенціалу громади, засноване на демократичних процесах. Це вимагає визначення пріоритетів розвитку, виваженого використання усіх видів ресурсів громади, чіткої координації дій усіх сторін, зацікавлених в розвитку громади від органів державної та місцевої влади до широкої громадськості.

 На 2022-2024 роки визначено наступні пріоритетні напрямки розвитку громади:

- економічний розвиток у сфері промисловості та сільського господарства;

- розвиток благоустрою громади та підвищення якості послуг для мешканців;

- розвиток людського потенціцалу;

Програма розроблена на середньостроковий період та є плановим документом реалізації Стратегії розвитку Узинської міської об’єднаної територіальної громади на період до 2025 року.

Зв'язок з іншими документами державного планування Програму розроблено з урахуванням завдань та положень інших документів державного планування, а саме:

- «Стратегією   розвитку Київської  області на  2021-2027  роки»  та  -                         « Стратегією розвитку Узинської міської об’єднаної територіальної громади на період до 2025 року» затвердженої рішенням 15 сесії міської ради за № 15-553/2018 від 26 грудня 2018 року.

3. Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або

розміщення ресурсів)

Програма  охоплює усі види господарської діяльності: промисловість, сільське господарство, транспорт, енергозбереження та енергоефективність, житловокомунальне господарство та комунальну інфраструктуру, освіту, охорону здоров’я, фізичну культуру та спорт; культуру, охорону

навколишнього природного середовища та безпеку життєдіяльності населення.

Головними екологічними проблемами, які мають відношення до Програми є: неефективне поводження  з твердими побутовими відходами:

незадовільний технічний стан полігону організованого звалища твердих побутових відходів, зношеність  водопровідно-каналізаційних мереж громади, забруднення атмосферного повітря викидами автотранспорту та промисловими підприємствами, низький рівень екологічної культури населення.

 Стратегічна екологічна оцінка Програми дає можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планової діяльності на довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків в процесі стратегічного планування.

Метою СЕО є забезпечення високого рівня охорони довкілля та сприяння інтеграції екологічних факторів

За кожним пріоритетним напрямком Програми розробляється низка заходів і проєктів, серед яких можуть бути проєкти, які відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для таких проєктів має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля.

4. Ймовірні наслідки

а) Для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. У процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації Програми, зокрема, для таких складових довкілля:

- атмосферне повітря;

- водні ресурси;

- відходи;

- земельні ресурси;

- наслідки для здоров’я населення.

б) Для територій з природоохоронним статусом. Під час здійснення СЕО

ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонуються відповідно

до Програми, на території з природоохоронним статусом - відсутні.

в) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

- відсутні.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі

якщо проєкт Програми не буде затверджено

Зважаючи на комплексність рішень проєкту Програми, що обумовлюється необхідністю виконання стратегічних цілей Програми, призначених для різних видів промислово-виробничої, соціальної,

рекреаційної, комунікаційної діяльності, здійснюється розгляд виправданих альтернатив планованих рішень.

При впровадженні заходів Програми, у порівнянні із існуючим станом, очікується позитивний вплив на навколишнє природне середовище, у тому числі на здоров’я населення.

Найсприятливішим варіантом буде затвердження запропонованої Програми.

Разом з тим, в процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки буде розглянуто наступну альтернативу:

«Нульовий сценарій» - тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації

у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування.

6.Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Для проведення СЕО буде використано: статистична інформація; дані моніторингу стану довкілля; порівняльний аналіз, цільовий аналіз та інша доступна інформація.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством.

Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

- раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

- здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

- здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

-застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

- здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

-здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використаннябіологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Заходи, спрямовані на запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для здоров'я населення, визначатимуться відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічногоблагополуччя населення».

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Звіт про стратегічну екологічну оцінку буде складено до затвердження документів державного планування відповідно до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Передбачається така структура та зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку:

1. Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо план заходів не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень

3. Характеристика  стану довкілля, умов життєдіяльності населення  та  стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу

4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються плану заходів, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом

5.Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосується Програми, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час її підготовки

6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових,  постійних  і тимчасових,    позитивних і   негативних наслідків

7. Заходи,   що   передбачається    вжити    для    запобігання,   зменшення та   

пом’якшення негативних наслідків виконання Програми

8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка

9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності)

11. Резюме нетехнічного характеру, розраховане на широку аудиторію

 

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження та пропозиції до Заяви про визначення обсягу СЕО  Програми соціально-економічного та культурного розвитку Узинської міської  територіальної громади на 2022-2024 роки подаються до відділу економічної, інвестиційної діяльності та агропромислового розвитку міської ради  (09161, м.Узин, вул.Незалежності16/1,або на електронну адресу    ekonom_uzyn@ukr.net . Контактний телефон (0456) 32-14-37.

Строк подання зауважень і пропозицій з 24.09 до 08.10

. 2021 року (включно). Пропозиції та зауваження, подані після встановленого терміну, не розглядаються.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь